Beleid maken

Een beleidsplan taal- en rekenen moet duidelijkheid geven over wat bereikt moet worden, wie zich daar mee bezig gaat houden, hoeveel tijd en geld er voor deze mensen beschikbaar is en op welke termijn tussendoelen of ijkpunten bereikt moeten zijn.

Wat mag en wat moet

Ga uit van de basis: het referentiekader
Bij het opstellen van het taal- en rekenbeleid is de wet "Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen" van 1 augustus 2010 richtinggevend. Het referentiekader vormt de basis voor (aanpassing van) lesmethoden, leermiddelen en toetsen/examens. Uitgangspunt is dat de eindtermen van de referentieniveaus moeten worden gehaald.

Wees consistent met wat er al is
Het taal- en rekenbeleid moet passen bij wat er al is: consistent met koers, missie, visie, schoolbeleid, taakbeleid, aannamebeleid, toetsbeleid en beleid rond dyslexie en remedial teaching.
Keuzes die in het beleid worden gemaakt moeten kloppen bij het leer- en werkklimaat van de school.

Bepaal ijkpunten op weg naar het einddoel
Stel regelmatig de volgende vragen:

  • wat moet er in het beleid worden geregeld en vastgelegd zodat alles goed georganiseerd is?
  • waarop willen we sturen aan onderwijskundige ontwikkelingen?

In de loop van de tijd kan de focus verschuiven. Het opzetten van het taal- en rekenbeleid betekent daarom ook het organiseren van de gehele beleidscyclus. Ofwel:

Deze manier van werken geeft meteen het raamwerk voor het tijdpad.

Een voorbeeld: SMART GEFORMULEERDE DOELEN
Een school vat het taalbeleid jaarlijks samen in een aantal smart geformuleerde doelen waar een jaar aan wordt gewerkt.

Korte omschrijving doelen school IJ schooljaar 2011-2012

  1. Professionalisering docenten didactiek lezen en woordenschat: verbreding, onderhoud, verdieping.
    Vakdocenten ondersteunen zichtbaar in hun lessen de speerpunten van dit jaar:  lezen  en woordenschat.
  2. Focus op schrijven: Taalbeleid verbreden, prestaties leerlingen verhogen. Schrijfopdrachten en schrijfproducten leerlingen op niveau van het Referentiekader. Vakdocenten zijn in staat feedback te geven vanuit de referentieniveaus.
  3. Adequaat begeleiden van leerlingen o.b.v. gegevens toetsen Diataal en Cito Volgsysteem Voorgezet Onderwijs
  4. Verbreding taalbeleid van de onderbouw naar bovenbouw vmbo rond thema’s lezen en woordenschat.
scroll back to top
 
rika-new-balance