Aan de slag! Schoolbreed invoeren

Het belang van taal en rekenen, taalgericht en rekengericht vakonderwijs is evident.
Schoolbreed invoeren gaat om de stap van beleid naar concrete lessen. Beleid maken en implementatie zijn fasen in een dóórlopend proces. Het begint met denken, maar al snel komt doen op de agenda.
Betrokkenheid van schoolleiders, taal- en rekencoördinatoren, maar ook docenten Nederlands en wiskunde en vakdocenten is essentieel bij de invoering van schoolbreed taal- en rekenbeleid.

Hierbij zijn de volgende fasen te onderscheiden:

Fase 1 informatie en oriëntatie
  • wat houden de referentieniveaus in?
  • wat betekent de invoering van de referentieniveaus voor onze school?
  • oriëntatie op: wie gaat met de invoering aan de slag? op welke manier? hoe gaan we dat faciliteren? wat is ons schooleigen doel? etc.
Fase 2 beleid ontwikkelen
  • een beleidsplan maken
  • eerste ervaringen opdoen in kleine kring
Fase 3 schoolbreed invoeren
  • professionaliseren van alle betrokken docenten
Fase 4 evaluatie en reflectie
  • komen tot schoolbrede beleidsafspraken

Maak gebruik van wat er al is!
Er is al heel veel ontwikkeld op het gebied van taal- en rekenbeleid. Er zijn beleidsplannen van scholen beschikbaar, er zijn materialen gemaakt, er zijn posters die referentieniveaus inzichtelijk maken. Op deze website is daarvan veel te vinden. Maak daar gebruik van om inspiratie op te doen en om de eigen gedachten aan te toetsen

Verschillen tussen taal en rekenen

  Taal

Rekenen

Schoolbreed ja, zichtbaar in alle vakken

zichtbaar in beperkter aantal vakken

Referentie niveaus algemener omschreven

gespecificeerd beschreven

Invoerproces meestal al langer aandacht, geleidelijk proces

nieuw op de agenda, dus urgent

Voor taal zijn alle docenten betrokken bij schoolbreed taalbeleid. Voor rekenen kiezen sommige scholen eveneens voor dit uitgangspunt. Er zijn echter ook scholen die rekenbeleid beperken tot de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, aardrijkskunde  en kunstvakken.

scroll back to top
 
rika-new-balance