Meten is weten

Om te zien of doelen bereikt worden moet je meten. Meten hoort bij opbrengstgericht werken en dat is HOT: doelgericht werken en vaststellen wat de opbrengst is van de inspanningen. Als je de opbrengsten in beeld hebt kun je er iets mee doen plus je verantwoorden.

Dus:

DOEL BEPALEN   →   METEN VAN HET NIVEAU (KENNIS, VAARDIGHEDEN)   →   VASTLEGGEN (DOCUMENTEREN)   →    ANALYSEREN   →   COMMUNICEREN   →   ACTIE ONDERNEMEN

Waarom is documenteren van het niveau van taal en rekenen zo belangrijk?

  • Taal en rekenen zijn basisvaardigheden die bij bijna alle vakken een rol spelen.
  • De referentieniveaus beogen een algemene niveauverhoging bij taal en rekenen.
  • Documenteren schept de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden.
  • Ook voor leerlingen die het gewenste niveau niet zullen halen is goed documenteren van voortgang en niveau belangrijk. Dit geldt ook voor leerlingen die al boven het gewenste niveau de school binnen komen.
  • Taal en rekenen worden vaak gebruikt bij selectie en toelating van de ene schoolsoort naar de andere schoolsoort.

Een voorbeeld:

X-NIVEAU REKENEN
In rapport Meijerink staat dat 10% van de leerlingen nog niet voldoende uitgedaagd wordt door  het hoogste S-niveau. Voor deze leerlingen is een X-niveau beschreven door APS: eXcellent rekenen.
Deze X-niveaus zijn geen officieel vastgestelde niveaus, maar bevatten ideeën om rekenen voor deze groep leerlingen ook uitdagend te maken.

Voorbeeldposter

Wanneer toets je?

  • Van in- naar extern: overgangstoetsen en instaptoetsen bij overgang van de ene schoolsoort naar de andere.
  • Intern: toetsen als overgang binnen de school, van het ene leerjaar naar het andere, van onderbouw naar bovenbouw, van vmbo naar havo, etc.

N.B. Je hoeft niet altijd specifiek afzonderlijk rekenen of taal te toetsen; maak ook gebruik van info die bij docenten aanwezig is over taal- en rekenniveau van de leerling.

Een voorbeeld:

OVERGANG van PO naar VO
Een VO-school brengt samen met de basisscholen in beeld wat leerlingen al kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus blijken daarin verhelderend en een stimulans. Doel van de VO-school is aansluiten op wat er al is en toetsing niet onnodig overdoen. Daartoe moet in december/januari voorafgaand aan de start in het eerste jaar op de basisschool het leerlingvolgsysteem ‘leeggeplukt’ worden. Zo kunnen leerlingen beter geplaatst worden en is de cito een aanvullend gegeven.

scroll back to top
 
rika-new-balance