Professionalisering

Gerichte inzet van professionalisering kan veranderingen zeer ondersteunen. Ook voor schoolbreed beleid rond taal en rekenen. Onder professionalisering vallen activiteiten die te maken hebben met het verwerven van (nieuwe) kennis en competenties in het team. Voor taal en rekenen is dat zeker aan de orde. Scholen die al gevorderd zijn met taal- en rekenbeleid benadrukken het belang van het binnenhalen van externe expertise.

Thema’s professionalisering taal en rekenen

1 Eigen kennis en vaardigheden van de leraar
2 Didactische vaardigheden
3 Integratie van taal en rekenen in de andere vakken
4 Taal- of rekenonderwijs voor specifieke doelgroepen
5 Ontwikkelen van beleid taal- of rekenonderwijs
6 Vaststellen beheersingsniveaus (gebruik toetsen)
7 Opbrengstgericht werken in taal- en rekenonderwijs

(Bron: Weijers, E. en Bouwmans, M. (april 2011) Quickscan nascholing taal en rekenen. Actis Onderzoek: Rotterdam)

Wie heeft welke behoefte?

Docenten
Voor docenten die met taal- of rekengericht vakonderwijs aan de slag gaan gaat professionalisering rond met name om vragen rond de punten 1, 2 en 3:

 • inhoud van de referentieniveaus
 • vorm geven aan taal- of rekengericht vakonderwijs
 • ondersteunen van lezen in alle vakken
 • woordenschat leerlingen uitbreiden
 • uitleggen rekenen in de vakken
 • didactische werkwijzen om taal of rekenen in de vaklessen te ondersteunen


Een voorbeeld:

STAARTDELING?
Docenten in het voortgezet onderwijs weten soms niet hoe de aanpak is rond taal en rekenen binnen het primair onderwijs. Welke methoden worden er gebruikt? Welke aanpak wordt gehanteerd? Wat is taal- of rekendidactiek? De meeste docenten in het vo denken bij delen nog vaak aan de staartdeling, maar is dat wel zo? En bestaat Meneer van Dalen Wacht Op Antwoord nog wel?

Taal- of rekencoördinatorVoor de taal- en rekencoördinator zijn vooral de punten 3 t/m 7 van belang.

 • Taal- of rekencoördinator is vaak een nieuwe taak binnen school. Wat houdt dit in?  Wat voor verantwoordelijkheden vraagt dit? Hoe geef je leiding aan het vormgeven van goed taal- en rekenbeleid? Word je gefaciliteerd?
 • Aansturen van docenten en secties bij het uitvoeren van taal- en rekenbeleid.
 • Goed op de hoogte zijn van het examenbesluit.


Schoolleiding
De schoolleiding heeft bij professionalisering vooral de rol van:

 • faciliteren
 • aangeven met welke vraag de taal- of rekenwerkgroep aan de slag gaat, en sturen op deze vraag
 • reken- en taalbeleid een plek geven binnen de visie van de school
 • ervoor zorgen dat de schoolorganisatorische randvoorwaarden vervuld worden.

 

scroll back to top
 
rika-new-balance